Regulamin – opłaty

 

Regulamin kursów prowadzonych w Firmie Edukacyjnej MaturaMax

Beata Pławińska

 • 1.
 1. Organizatorem kursów jest Firma Edukacyjna MaturaMax Beata Pławińska z siedzibą
  w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 112 m. 2.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie firmy.
 3. Kursy mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
 4. Kursy obejmują zajęcia dydaktyczne w wymiarze dwóch godzin zegarowych tygodniowo, zwane dalej „zajęciami”, oraz dodatkowy czas na egzaminy sprawdzające.
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemna akceptacja regulaminu prowadzenia kursów przez rodzica kursanta.
 6. Ustalenie listy kursantów pozostaje w wyłącznej gestii prowadzącego kurs.
 • 2.

Do obowiązków prowadzącego kurs należy:

 • prowadzenie zajęć;
 • przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów sprawdzających;
 • powierzanie i sprawdzanie prac pisemnych o charakterze maturalnym;
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla kursanta, w tym kserowanie materiałów.
 • 3.
 1. Do obowiązków kursanta należy:
 • systematyczny udział w zajęciach;
 • wywiązywanie się w terminie wskazanym przez prowadzącego kurs z powierzonych pisemnych prac domowych;
 • systematyczne i merytoryczne przygotowywanie się do zajęć i egzaminów sprawdzających.
 1. O chorobie lub innej sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach kursant jest obowiązany poinformować prowadzącego kurs przed rozpoczęciem zajęć.
 • 4.
 1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe uiszczanie opłat za uczestnictwo w kursie w wysokości określonej w ust. 2.
 2. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:

– 50 zł za godzinę zegarową (łącznie 100 zł za zajęcia w danym tygodniu)

– opłata za egzamin sprawdzający organizowany w wynajętych salach szkolnych – 70 zł

– opłata za próbny Egzamin Maturalny organizowany w wynajętych salach szkolnych – 70 zł

 1. Opłaty nie pobiera się za uczestnictwo w zajęciach organizacyjnych.
 2. W przypadku choroby lub innej sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach kursant za każde zajęcia, na których był nieobecny uiszcza połowę opłaty, o której mowa w ust. 2. W zamian kursant otrzymuje pomoce dydaktyczne, dostęp do notatek z zajęć sporządzanych przez innych uczestników oraz usługę sprawdzania prac pisemnych.
 • 5.
 1. Opłaty za uczestnictwo w kursie są dokonywane z góry za zajęcia przeprowadzane w danym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do 10-tego dnia tego miesiąca, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Opłata za ostatni miesiąc uczestnictwa w kursie uiszczana jest łącznie z opłatą za miesiąc poprzedzający.
 3. Opłaty mogą być uiszczane za pomocą:
 • gotówki w trakcie zajęć;
 • przelewu na rachunek bankowy o numerze: 16 1560 0013 0000 1140 0004 2048 (Getin Noble Bank SA), przy czym w tytule przelewu zamieszcza się imię i nazwisko kursanta oraz nazwę miesiąca, za który uiszczana jest opłata.
 1. W przypadku nadpłaty, nadpłacone środki są traktowane jako zaliczka na poczet opłaty za kurs należnej za kolejny miesiąc kalendarzowy.
 2. Po uiszczeniu opłaty prowadzący kurs przekazuje kursantowi dowód wpłaty KP.
 • 6.
 1. Kursanci są uprawnieni do rezygnacji z uczestnictwa w kursie po uprzednim poinformowaniu prowadzącego kurs.
 2. Prowadzący kurs może podjąć decyzję o skreśleniu kursanta z listy kursantów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy uczestnik:
 • nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w § 3;
 • nie uczestniczy w zajęciach przez okres dłuższy niż miesiąc, niezależnie od przyczyny nieobecności;
 • nie uiszcza w należytej wysokości lub we właściwym terminie opłat za uczestnictwo w kursie.
 1. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podejmowana jest, w miarę możliwości, po uprzedniej konsultacji z rodzicami kursanta.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu albo skreślenia kursanta z listy kursantów:
 • opłata uiszczone za uczestnictwo w kursie za zajęcia odbywające się w miesiącu,
  w którym nastąpiła rezygnacja lub skreślenie z listy kursantów, podlega zwrotowi
  z wyjątkiem kwoty opłaty należnej za zajęcia, w których kursant uczestniczył w tym miesiącu;
 • listę kursantów uzupełnia osoba znajdująca się na liście rezerwowej wyznaczona przez prowadzącego kurs.
 • 7.

W przypadku choroby prowadzącego kurs lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć wyznaczany jest, w uzgodnieniu z uczestnikami, nowy termin zajęć.

 

Zajęcia dydaktyczne z biologii odbywają się w:

Wtorek             16:00 ; 18:00
Środa               16:00 ; 18:00
Czwartek          16:00 ; 18:00

Poniedziałek (co trzeci-czwarty) – Egzaminy Sprawdzające oraz Próbne Egzaminy Maturalne (obowiązkowe)

Wpłaty za dany miesiąc zajęć dydaktycznych ( do 10-tego dnia danego miesiąca),
proszę kierować na konto:

Beata Pławińska
Getin Noble Bank SA ; Nr rachunku: 16 1560 0013 0000 1140 0004 2048

W przypadku nadliczbowych wpłat, kierowane one będą tytułem zaliczki na kolejny miesiąc.